اقتصاد دیجیتال  تحت تاثیر و شکل گرفته از سه عامل اصلی –جهانی سازی و همکاری و دانش (شامل نوآوری) میباشد. اقتصاد دیجیتالی  بواسطه توسعه اطلاعات و تکنولوژیهای  ارتباطاتی مانند اینترنت، موبایل و ارتباطات ماهواره ای و کابلهای فیبر نوری ممکن شده و توسعه یافته است. این تکنولوژیها دست به دست هم داده اند تا اقتصاد دیجیتالی بر بستر  شبکه سراسری ارتباطات پدید آید.

اقتصاد دیجیتالی با استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی سبب انجام فرایندهای کسب وکار(e-business) و تاثیر بر تراکنشهای  زنجیره تامین (e-commerce) ، و هماهنگی فعالیتهای کارآفرینی بر مبنای  دانش ، نوآوری و خلاقیت  میشود.

استراتژی کسب وکار شرکتها ، به منظور کسب فرصتهای رقابتی ناشی از اقتصاد دیجیتالی تغییر یافتند. استراتژیها برای کسب مزایای رقابتی در این نوع اقتصاد،  دیگر بر پایه تولید انبوه و کاهش قیمت نیست، بلکه توانایی جستجوی فرصتها و تطبیق با شرایط متغیر بازار ،- شامل تغییرات ناشی از نوآوری و آموزش در سازمان -است .

مشخصه های اصلی اقتصاد دییجتالی:

  1. اقتصاد جهان امروز از اقتصاد تولید محور به سمت اقتصاد دیجیتالی که اقتصاد دانش محور میباشد،  تغییر جهت داده است و مزیت رقابتی از آن سازمانهایی است که از پایگاه اطلاعاتی و دانشی مستحکمی برخوردار است و اطلاعات به مثابه کالایی با ارزش دادو ستد میشود و قدرت آفرین است.
  2. اقتصاد دیجیتالی در سایه تحول اساسی که پیرو انقلاب ICT شکل گرفته و از همگرایی سه عرصه رسانه و الکترونیک و اطلاعات بوجود آمده است
  3. اقتصاد دیجیتالی باعث شده تا صنایع و خدمات جدید در سطح بهتری امکان ظهور پیداکنند و متناسب با آن، بهره وری در عرصه اقتصاد (چه بهره وری کل و چه بهره وری عوامل) از یک روند فزاینده برخوردار شود .
  4. با تغییر مختصات اقتصادی به اقتصاد دانش‌محور (Knowledge Based Economy) شاهد توجه جدی و پرشتاب به منابع ناملموس و بخصوص سرمایه‌های دانشی یا همان دانشکاران در سازمان‌های پیشرو هستیم. سرمایه‌های دانشی نه تنها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، بلکه در تمامی صنایع و خوشه‌های صنعتی موجود است.و تعداد آنها در زمان نه چندان دور از کارگران فزونی خواهد گرفت .