مقاله3
  • تاثیرات الگوریتم مرغ مگس خوار

    گوگل هر از چندگاهی الگوریتم های موتور های جستجوی خود را به روز رسانی می کند. این الگوریتم ها اسامی ج ...

  • MIS چیست؟

    سیستم اطلاعات مدیریت (Management information system) گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای است که ...

  • مطالعه موردی چالشهای موجود در پروژه‌های فناوری اطلاعات

    مقدمه: نمونه کیس مورد مطالعه در رابطه با چالشهایی است که در یک موسسه آموزشی در رابطه با پروژه‌های فن ...

  • نمایش مطالب بیشتر